بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
آنتی اسکالانت مدل RPI3000a

هر سيستم غشائي نظير سيستم  RO به طور طبیعی بر اثر مواد معلق موجود ، املاح محلول و پارامترهای میکروبی موجود در آب خوراک ، دچار گرفتگی می­ شود که این امر لزوم در نظر داشت پیش تصفیه فیزیکی و شیمیایی صحیح سیستم را ضروری می سازد

سایر محصولات ویژه این شرکت