بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
بازدارنده رسوب و خوردگی دیگ بخار DM
بازدارنده رسوب و خوردگی دیگ بخار DM
بازدارنده رسوب و خوردگی دیگ بخار DM

DM2000 تركيبي از ارگانو فسفناتها، پلي فسفاتها، ماده جاذب اكسيژن و مواد پليمري مي باشد كه بمنظور جلوگيري از تشكيل رسوب و ايجاد خورندگي در ديگهاي بخار و مبدلهاي حرارتي مصرف ميشود. اين ماده به نحوي فرموله شده است تا مشكل افزايش pH و قليائيت ناشي از بكارگيري فسفات هاي معدني را نداشته باشد. آزمايشات انجام شده نشان ميدهد DM2000 از تشكيل رسوبات كربنات كلسيم و سولفات كلسيم و فسفات كلسيم هيدرات فريك، مس وآلومينيوم به مراتب بيش از ميزان استوكيومتريك جلوگيري مي كند و با حذف اكسيژن محلول، ايجاد فيلم محافظ و محيط بافري، بطور بسيار مؤثر از خورندگي نيز ممانعت مي كند . اين محصول به عنوان بازدارنده خوردگي و رسوب در ديگهاي بخار با فشار پايين تا متوسط (حدود ٤٠bar )به كار ميرود.