بازار صنعت آب کشور
جستجو
رزین تبادل یونی

مدل: آنیونیک ،کاتیونیک ، میکسبد / توضیحات: جهت استفاده در  سیستم های پیش تصفیه و فیلتراسیون