بازار صنعت آب کشور
جستجو
دستگاه ازن ژنراتور آریزون

 

قابلیت کنترل ازن خروجی از 10 تا 100 درصد
پوشش مقاوم وغیر هادی مناسب کار در محیط غیر مرطوب