بازار صنعت آب کشور
جستجو
کمبوگرید

موارد استفاده:

  • تثبیت خاک، جداسازی و فیلتراسیون
  • تقویت فونداسیون جاده و ترانشه خط لوله
  •