بازار صنعت آب کشور
جستجو
تصفیه آب صنعتی

دستگاه اسمز معکوس 

ظرفیت 15متر مکعب در شبانه روز