بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
لوله چدن نشکن مقاوم در برابر لرزه
لوله چدن نشکن مقاوم در برابر لرزه
لوله چدن نشکن مقاوم در برابر لرزه

لوله چدن نشکن مقاوم به زلزله
ایران از جمله کشورهای زلزله خیز جهان است. 90 درصد خاک ایران بر روی نوار زلزله واقع شده است
زلزله های مختلف قرن اخیر گواه این است که هیچ نقطه ای از خاک سرزمین مان از این حادثه طبیعی مصون نیست.
به عنوان ساز و کار انتقال و توزیع آب و همچنین جمع آوری و دفع فاضلاب، سیستم های خطوط لوله برای ادامهسطح مطلوب زندگی امروزی که جمعیت شهری و روستایی از آن بهره مند هستند نقش اساسی را بر عهده دارند. درهر شهر خطوط و شبکه لوله های مدفون به عنوان قسمتی از یک شبکه شریان حیاتی و زیر ساخت شهری محسوبمی گردد.
مشخصه ای که یک شریان حیاتی را از دیگر سازه ها متمایز می سازد امتداد یافتن آن به موازات زمین و طویل بودنیک بعد آن نسبت به سایر ابعاد خود می باشد. این خصوصیت باعث گستردگی و گذر از یک ناحیه جغرافیایی وسیعمی شود و شریان حیاتی را با خطرات لرزه ای بسیار و شرایط گوناگون خاک مواجه می سازد.
بطور کلی رفتار خطوط لوله مدفون تحت اثر زلزله به دو گروه تقسیم بندی می گردد:
الف – اثرات تغییر شکل های دائمی زمین ناشی از گسل ها، روانگرایی، گسترش جانبی، زمین لغزش، نشست ناشیاز زلزله که خود تغییر شکل های دائمی بر اساس امتداد و مقدار ممکن است بصورت زیر نمایان شود:
1- تغییر شکل دائمی طولی
2- تغییر شکل دائمی عرضی، که شامل دو نوع زیر است:
3- تغییر شکل دائمی عرضی افقی
4- تغییر شکل دائمی عرضی عمود
ب – اثرات انتشار موج
در اثر هر کدام از عوامل فوق یا ترکیبی از آنها بر خطوط لوله تغییر شکل ها و کرنش هایی القا شده که باعث واردآمدن نیرو و تنش به خط لوله می شود و در صورتی که مقادیر این تنش و کرنش از حدی تجاوز کند منجر بهگسیختگی در خط لوله خواهد شد. بنابراین نیاز است که خطوط لوله مدفون تحت اثر خطرات لرزه ای تحلیل و طراحیشوند.
شرکت هامون نایزه با در نظر گرفتن نیاز خطوط انتقال آب به مقاوم بودن در برابر خطر زلزله و در جهت حفظ سرمایه های بکار رفته در آن ، همچنین برای پیشگیری از خسارات جانی و مالی حاصل از گسست خطوط لوله ، اقدام به بکارگیری جدید ترین تکنولوژی های روز دنیا و تولید چند نوع از لوله های ضد زلزله نموده است.