بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
 دانه گیری
 دانه گیری

در طراحی دانه گیر تصفیه خانه فاضلاب میدانیم که حوض دانه گير اولين واحدي است در تصفيه خانه كه عمل ته نشيني در آن انجـام مـي گيـرد. هـدف از ته نشين سازي در اين حوض ها جداسازي مواد دانه اي و تجديد ناپذير معـدني ماننـد ذرات ماسـه بـه قطـر بزرگ تر و يا مساوي 0.1 الي 0.2 ميليمتر مي باشد . ساختمان اين حوض ها و سرعت جريان در آنها بايد به گونه اي باشد كه مواد سبك آلي تجديد پذير ته نشين نشده و وارد تصفيه خانه گردند. مشكل موجود در راه رسيدن به دو هدف نامبرده ، تغيير سرعتي است كه در نتيجـه نوسـان هـاي مقـدار فاضلاب در جريان آن نمودار مي شود. براي تثبيت سرعت جريـان فاضـلاب در ايـن حـوض هـا روش هـاي مختلفي متداول هستند كه بر مبناي آن انواع حوض هاي دانه گير به صورت زير پايه گذاري مي شوند :
•    حوض هاي دانه گير كم عمق مستطیلی
•    حوض هاي دانه گير جریان گردابی
•    حوض هاي دانه گير باكمك دميدن هوا
برای طراحی دانه گیر تصفیه خانه فاضلاب مقدار مواد دانه اي و ماسه اي كه از فاضلاب گرفته مي شود بسته بـه نـوع شـبكه جمـع آوري فاضـلاب متفاوت است. در شبكه هاي جمع آوري مجزا مقدار مواد نام برده كمتر بـوده و شـامل ذرات ماسـه ، خـرده شيشه ،ذرات فلزي و هسته هاي ميوه كه وارد دستگا ه هاي بهداشتي خانه ها مي شوند وهمچنين ذرات شن وماسه اي كه دراثر اتـصال هـاي غلـط و غيـر مجـاز آب بـاران بـه شـبكه فاضـلاب خـانگي وارد مـي شـوند مي باشد.

 

محصولات مرتبط